Privacybeleid

1. Introductie

DriveWorks is een eenmanszaak die is geregistreerd onder de wetten van Nederland, met als statutaire zetel Groningen, Nederland, op Pelsterstraat 10B en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78009340 . DriveWorks en alle gerelateerde ondernemingen nemen de zorgvuldige behandeling van uw persoonlijke gegevens zeer serieus. Zij zullen uw persoonlijke gegevens daarom met de grootst mogelijke zorg behandelen en beschermen. In verband hiermee zal DriveWorks te allen tijde voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving.

Lees dit privacy statement ("Privacy Statement") zorgvuldig door. Dit Privacy Statement geeft inzicht in de gegevens die DriveWorks verwerkt en met welk doel DriveWorks deze gegevens verwerkt. Bovendien wordt uitgelegd welke rechten u heeft als betrokkene met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.

2. Gebruik

Dit Privacy Statement is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door of namens DriveWorks.

DriveWorks verwerkt persoonsgegevens van betrokkenen omdat zij gebruik maken van de diensten van DriveWorks ("Diensten") en/of omdat zij deze gegevens aan DriveWorks hebben verstrekt en/of vanwege een (koop)overeenkomst ("Overeenkomst") die is gesloten tussen de betrokkene en DriveWorks.

De Diensten omvatten onder meer: het bezoeken en/of gebruik van de website van DriveWorks www.DriveWorks.nl ("Website") en/of de aankoop van een product van DriveWorks.

Door het bezoeken van de Website en/of gebruik te maken van de Diensten en/of het aangaan van een Overeenkomst, gaat u als betrokkene akkoord met dit Privacy Statement. Door akkoord te gaan met het Privacy Statement, geeft u als betrokkene uw toestemming aan DriveWorks voor het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens.

3. Bewaartermijn van gegevens

DriveWorks zal de persoonsgegevens bewaren zolang dit noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en/of gedurende de periode dat de betrokkene gebruik maakt van de Diensten en de persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor deze Diensten en/of gedurende de periode van de overeenkomst en zolang de persoonsgegevens nodig zijn voor de uitvoering van de Overeenkomst. Wanneer een doel van gegevensverwerking is vervuld, zal DriveWorks controleren of zij verplicht is om de persoonsgegevens te bewaren op grond van een wettelijke verplichting of om een claim of geschil af te handelen.

4. Verstrekken van persoonsgegevens aan derde partijen

DriveWorks behandelt de persoonsgegevens van de betrokkene discreet en verwerkt deze persoonsgegevens alleen voor de in dit Privacy Statement genoemde doeleinden. DriveWorks zal de persoonsgegevens van de betrokkene niet aan derden verstrekken, tenzij de betrokkene hiervoor toestemming heeft gegeven, als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de Overeenkomst of als dit nodig is om alle functies en/of alle Diensten uit te voeren waarvoor de betrokkene toestemming heeft gegeven. Alle door DriveWorks ingeschakelde derden zullen gebonden zijn aan de voorwaarden die op basis van dit Privacy Statement gelden. DriveWorks is bovendien gerechtigd om de persoonsgegevens van de betrokkene aan een derde te verstrekken, als DriveWorks hiertoe verplicht is op grond van nationale of internationale wet- en regelgeving. Verder is DriveWorks gerechtigd om de persoonsgegevens van de betrokkene aan een derde te verstrekken, als dit noodzakelijk is voor het vitale belang van de betrokkene of als DriveWorks hier een wettelijk belang bij heeft.

Bovendien is DriveWorks gerechtigd om de persoonsgegevens van de betrokkene over te dragen aan derden in geval van een fusie, een overname, een reorganisatie, verkoop van bedrijfsonderdelen of faillissement van DriveWorks. Indien dit vereist is op grond van de toepasselijke wetgeving, zal DriveWorks vooraf toestemming vragen aan de betrokkene.

5. Gebruik van Cookies

DriveWorks maakt gebruik van cookies op de Website. Door te klikken op "OK" in de cookie-melding op de Website of door de Website te blijven gebruiken, geeft de Gegevenssubject zijn toestemming voor het plaatsen van cookies. Cookies zijn kleine stukjes (tekstuele) informatie die naar de browser worden gestuurd bij het bezoeken van de Website en vervolgens worden opgeslagen in het geheugen van de computer, laptop, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat van de Gegevenssubject (hierna "Apparaat" genoemd) en soortgelijke technieken waarmee informatie wordt verzameld. De cookie-melding op de Website geeft in meer detail aan welke cookies op de Website worden gebruikt.

6. Instellingen van Cookies bewerken of Cookies verwijderen

Als Data Subject niet wil dat DriveWorks cookies plaatst op zijn of haar apparaat, kan Data Subject het gebruik van cookies weigeren via de instellingen of opties van zijn of haar browser. Data Subject moet de instellingen afzonderlijk wijzigen voor elke browser en elk apparaat. Let op: het kan zijn dat sommige delen van de website na het wijzigen van de cookie-instellingen niet meer correct kunnen worden gebruikt. Wanneer DriveWorks cookies heeft geplaatst, kan Data Subject deze ook verwijderen. Hoe dit moet worden gedaan, verschilt per browser. Data Subject moet - indien nodig - de helpfunctie van de browser raadplegen.

7. Veiligheid

DriveWorks doet zijn uiterste best om de gegevens van Data Subject te beschermen. Hiertoe gebruikt DriveWorks technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens die DriveWorks beheert te beschermen tegen manipulatie, verlies, vernietiging en toegang door onbevoegden. Deze veiligheidsmaatregelen worden voortdurend verbeterd in lijn met technologische ontwikkelingen. Bovendien wordt de Website continu bijgewerkt met de nieuwste beveiligingsupdates.

De Website kan links bevatten naar externe websites die worden beheerd door andere bedrijven. DriveWorks kan geen garanties bieden met betrekking tot het privacybeleid van deze externe websites en DriveWorks is niet verantwoordelijk voor deze websites. DriveWorks adviseert Data Subject om de privacyverklaringen van deze externe websites zorgvuldig te lezen.

8. Rechten van de betrokkenen

Met betrekking tot de persoonsgegevens die DriveWorks verzamelt en verwerkt, heeft de betrokkene te allen tijde de volgende rechten:

Toegang tot persoonsgegevens:

De betrokkene kan bij DriveWorks een verzoek indienen om de persoonsgegevens van de betrokkene op te vragen die DriveWorks heeft verzameld en/of verwerkt;

Verwijdering van persoonsgegevens:

De betrokkene kan bij DriveWorks een verzoek indienen om (gedeeltelijk of volledig) de persoonsgegevens van de betrokkene die DriveWorks heeft verzameld en/of verwerkt, te laten verwijderen of wissen;

Rectificatie en aanvulling van persoonsgegevens:

De betrokkene kan bij DriveWorks een verzoek indienen om de persoonsgegevens van de betrokkene die DriveWorks heeft verzameld en/of verwerkt, te laten aanpassen, wijzigen, updaten of corrigeren als deze gegevens onjuist of onvolledig zijn;

Beperking van de verwerking van persoonsgegevens:

De betrokkene kan bij DriveWorks een verzoek indienen om de verwerking van de persoonsgegevens van de betrokkene die DriveWorks heeft verzameld en/of verwerkt, te beperken als deze gegevens onjuist zijn en/of de verwerking illegaal is en/of de gegevens niet langer nodig zijn voor het doel waarvoor ze zijn verzameld en/of de betrokkene bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

Overdraagbaarheid van persoonsgegevens:

De betrokkene kan bij DriveWorks een verzoek indienen om een ​​kopie te ontvangen van een overzicht van de persoonsgegevens van de betrokkene die DriveWorks heeft verzameld en/of verwerkt in een veelgebruikt formaat;

Verzet tegen de verwerking van persoonsgegevens:

De betrokkene kan bij DriveWorks een verzoek indienen om te stoppen met het verzamelen en/of verwerken (van een deel van) zijn/haar persoonsgegevens en/of de verwerking te beperken, en de betrokkene kan te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.

De betrokkene moet een van de hierboven genoemde verzoeken sturen naar info@castleacrescommerce.nl met vermelding van "Privacyverzoek". DriveWorks zal binnen een redelijke termijn reageren op het privacyverzoek. DriveWorks is gerechtigd een redelijke vergoeding in rekening te brengen voor het in overweging nemen van een dergelijk privacyverzoek. DriveWorks neemt een privacyverzoek alleen in overweging als zeker is dat de persoon die het verzoek heeft ingediend daadwerkelijk de betrokkene is. DriveWorks is gerechtigd het privacyverzoek van de betrokkene in bepaalde gevallen af te wijzen. DriveWorks kan alleen een privacyverzoek afwijzen als zij hiervoor een geldige reden kan geven.

9. Wijzigingen

DriveWorks behoudt zich het recht voor om het Privacy Statement te wijzigen. Data Subject kan te allen tijde de meest actuele versie van het Privacy Statement vinden op de Website.

10. Vertaling

Deze Privacyverklaring is opgesteld in het Nederlands en in het Engels. In geval van verschillen tussen deze twee versies, prevaleert de Nederlandse versie.

11. Klachten of vragen

In geval van klachten of vragen over deze Privacyverklaring, of over de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens, kan de betrokkene contact opnemen met DriveWorks door een e-mail te sturen naar info@castleacrescommerce.nl. Vermeld in de e-mail duidelijk dat het gaat om de Privacyverklaring. Daarnaast kan de betrokkene altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder voor privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.

Datum

Deze Privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 11 Mei 2023.