Algemene Voorwaarden

Inleiding

Dit zijn onze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn altijd van toepassing wanneer u onze Website gebruikt of een bestelling plaatst via onze Website. Deze Algemene Voorwaarden bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees ze daarom zorgvuldig door. We raden u ook aan deze Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze later kunt raadplegen.

Artikel 1- Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende met een hoofdletter geschreven termen de volgende betekenis:

 

1. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden van DriveWorks;

2. DriveWorks: DriveWorks is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78009340;

3. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een overeenkomst aangaat met DriveWorks en/of die zichzelf heeft geregistreerd op de Website;

4. Overeenkomst: elke regeling of overeenkomst tussen DriveWorks en Consument waarvan de Algemene Voorwaarden een integraal onderdeel uitmaken;

5. Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Consument om de op afstand gesloten overeenkomst binnen de bedenktijd te ontbinden;

6. Producten: de producten die geadverteerd worden op de Website;

7. Dag: kalenderdag;

8. Website: de website van DriveWorks te vinden op info@castleacrescommerce.nl en al haar subdomeinen;

Artikel 2- Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van DriveWorks en op elke op afstand gesloten overeenkomst tussen DriveWorks en de Consument. Indien de Consument in zijn order, bevestiging of enige andere communicatie ter aanvaarding van de Algemene Voorwaarden bepalingen opneemt die afwijken van of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze bepalingen slechts bindend voor DriveWorks indien en voor zover DriveWorks deze expliciet schriftelijk heeft aanvaard.

Artikel 3- Het Aanbod

Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden Producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd zodat de Consument een goede beoordeling van het aanbod kan maken. Voor de hand liggende fouten of vergissingen in het aanbod binden DriveWorks niet. Elk aanbod bevat informatie waardoor het voor de Consument duidelijk is welke rechten en verplichtingen zijn verbonden aan de aanvaarding van het aanbod. Dit betreft met name:

a) de prijs inclusief belastingen;

b) de mogelijke kosten van levering;

c) de wijze waarop de Overeenkomst zal worden gesloten en welke handelingen hiervoor nodig zijn;

d) de betalings- en leveringsmethode;

e) de deadline voor het accepteren van het aanbod, en

f) het adres waar en de periode waarbinnen de Consument een klacht kan indienen.

Artikel 4- De overeenkomst

1. De Consument kan een bestelling plaatsen bij DriveWorks door het juiste bestelformulier in te vullen op www.DriveWorks.nl

2. DriveWorks stuurt de Consument een e-mail naar het e-mailadres van de Consument dat vermeld staat in het bestelformulier, ter bevestiging van de ontvangst van de betreffende bestelling. Een bestelling wordt vervolgens alleen verwerkt door DriveWorks als de Consument alle gevraagde informatie op het bestelformulier heeft ingevuld.

3. De Overeenkomst komt tot stand nadat DriveWorks de bestelling van de Consument heeft geaccepteerd, de bestelling is betaald door de Consument en door DriveWorks is verzonden.

4. Zolang DriveWorks de bestelling niet heeft geaccepteerd en/of de Consument de bestelling niet heeft betaald, kan de Consument geen rechten ontlenen aan de gemaakte bestelling.

5. Indien blijkt dat de Consument bij het accepteren of anderszins aangaan van de Overeenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt, heeft DriveWorks het recht om de Overeenkomst op te schorten totdat de juiste gegevens zijn ontvangen.

6. Bij overmacht heeft DriveWorks het recht, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten of de Overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, door de Consument hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen en dit zonder dat DriveWorks verplicht is enige vergoeding te betalen, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. Onder overmacht wordt verstaan elke tekortkoming die niet aan DriveWorks kan worden toegerekend, omdat deze niet te wijten is aan haar schuld en niet krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 5- Registratie

1. Om optimaal gebruik te maken van de Website kan de Consument zich registreren via het registratieformulier/de account sign-in optie op de Website.

2. Tijdens het registratieproces wordt de Consument gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen waarmee hij kan inloggen op de Website. De Consument is alleen verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

3. De Consument moet zijn inloggegevens, gebruikersnaam en wachtwoord strikt vertrouwelijk houden. DriveWorks kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enig misbruik van de inloggegevens en gaat er altijd van uit dat de Consument die inlogt op de Website de partij is die hij zegt te zijn. De Consument is verantwoordelijk voor en draagt het volledige risico van alle handelingen en transacties die via zijn account worden uitgevoerd.

Artikel 6- Herroepingsrecht bij levering van producten

1. Dit artikel is alleen van toepassing als de Consument een natuurlijk persoon is die niet handelt in zijn professionele of commerciële hoedanigheid.

2. De Consument heeft het recht om de overeenkomst op afstand met DriveWorks binnen 14 dagen na ontvangst van het Product kosteloos en zonder opgaaf van reden te ontbinden. Deze termijn begint op de dag nadat het Product door of namens de Consument is ontvangen.

3. Gedurende deze periode zal de Consument het Product en de verpakking zorgvuldig behandelen. Hij zal het Product alleen uitpakken of dragen voor zover dit nodig is om te beoordelen of hij het Product wil behouden. Deze beoordeling mag niet verder gaan dan wat de Consument in een fysieke winkel zou kunnen doen. De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van het Product die het gevolg is van zijn behandeling van het Product anders dan toegestaan volgens deze paragraaf.

4. Als het retourproduct buiten de periode valt zoals vermeld in paragraaf 2, of het artikel is gedragen, beschadigd of niet in de originele verpakking, kan DriveWorks de geretourneerde producten niet accepteren en zal er geen terugbetaling worden gedaan. Kleding die wordt geretourneerd, wordt alleen geaccepteerd als de originele labels, hangtag en prijskaartje niet zijn verwijderd.

5. Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, moet hij het Product binnen 14 dagen na het gebruik van dit herroepingsrecht retourneren. De kosten van het retourneren van de producten zijn voor rekening van de Consument.

6. De aankoopprijs die de Consument (vooraf) heeft betaald, wordt zo spoedig mogelijk terugbetaald aan de Consument, en in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst, op dezelfde manier als de Consument de bestelling heeft betaald. Als de Consument besluit om de hele bestelling terug te sturen, worden ook de verzendkosten vergoed. Als de Consument kiest voor een dure leveringsmethode in plaats van de goedkoopste standaardlevering, hoeft DriveWorks de extra kosten van de duurdere methode niet terug te betalen. Behalve in gevallen waarin DriveWorks heeft aangeboden het Product zelf op te halen, kan DriveWorks de terugbetaling uitstellen totdat het Product is ontvangen.

a) Informatie over de toepasselijkheid of niet-toepasselijkheid van het herroepingsrecht en de vereiste procedure wordt duidelijk op de website geplaatst, ten minste op tijd voordat de Overeenkomst wordt gesloten.

b) Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor Producten:

1: Die door DriveWorks zijn vervaardigd overeenkomstig de specificaties van de Consument;

2: Die duidelijk van persoonlijke aard zijn;

3: Die vanwege hun aard niet kunnen worden geretourneerd.

Artikel 7- De Prijs

1. Als de prijzen van de aangeboden producten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, heeft de consument het recht om de bestelling te annuleren of de overeenkomst binnen tien (10) dagen na kennisgeving van de prijsverhoging door DriveWorks te ontbinden.

2. De prijzen vermeld in het aanbod van producten of diensten zijn in euro's inclusief btw.

3. Als er verzendkosten worden berekend, worden deze tijdig en duidelijk vermeld voordat de overeenkomst wordt gesloten. Deze kosten worden ook apart weergegeven in het bestelproces.

Artikel 8- Garantie & Conformiteit

1. DriveWorks garandeert dat de producten in overeenstemming zijn met de overeenkomst, de specificaties vermeld in het aanbod, de redelijke eisen van betrouwbaarheid en/of bruikbaarheid en met de geldende wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften vanaf de datum van het sluiten van de overeenkomst. Disclaimer: Er kan geen garantie worden gegeven vanwege de vermindering van het 'kleurveranderingseffect'. Een vermindering van dit 'kleurveranderingseffect' is inherent aan het materiaal. Een vermindering kan optreden wanneer het product (de zwembroek en T-shirts) wordt blootgesteld aan UV-licht. Bovendien kan er geen garantie worden geclaimd als gevolg van normale slijtage, schade, opzet en/of nalatigheid. Een vermindering van het 'kleurveranderingseffect' valt onder normale slijtage en schade. De afleverbon geldt als garantiecertificaat.

2. De consument is verplicht om bij aflevering te onderzoeken of de producten voldoen aan de overeenkomst qua aantal en kwaliteit. Als het geleverde product niet in overeenstemming is met de overeenkomst, moet de consument DriveWorks binnen een redelijke termijn - maar binnen 14 dagen - na ontdekking van het gebrek hiervan op de hoogte stellen. Als de consument DriveWorks niet binnen deze termijn op de hoogte stelt, kan de consument niet langer een beroep doen op het feit dat de producten niet aan de overeenkomst voldoen.

3. Als DriveWorks de klacht gegrond acht, worden de betreffende producten in overleg met de consument gerepareerd, vervangen of terugbetaald. De maximale compensatie is gelijk aan de prijs die de consument heeft betaald voor het product. DriveWorks aanvaardt uitdrukkelijk geen enkele aanspraak op gevolgschade in welke vorm dan ook en DriveWorks is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van opzet, schuld, nalatigheid of onjuist gebruik door derden.

Artikel 9- Levering & uitvoering

1. DriveWorks zal de grootst mogelijke zorg betrachten bij het ontvangen en uitvoeren van bestellingen voor Producten.

2. De plaats van levering is het adres dat de Consument schriftelijk aan DriveWorks heeft doorgegeven. Als de Consument DriveWorks een adres schriftelijk doorgeeft, is DriveWorks gerechtigd alle bestellingen naar dat adres te sturen, tenzij de Consument DriveWorks schriftelijk op de hoogte stelt van een ander adres waarnaar zijn bestellingen moeten worden gestuurd.

3. DriveWorks zal geaccepteerde bestellingen met handige snelheid uitvoeren, maar uiterlijk binnen 14 dagen, tenzij een langere leveringsperiode is overeengekomen. Als de levering vertraagd is, of als een bestelling niet of slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, wordt de Consument hierover binnen 14 dagen na het plaatsen van de bestelling geïnformeerd.

4. De door DriveWorks opgegeven leveringstijden zijn slechts indicatief. Het overschrijden van enige leveringstermijn geeft de Consument geen recht op schadevergoeding of het recht om de bestelling te annuleren of de Overeenkomst te ontbinden, tenzij het overschrijden van de leveringsperiode zodanig is dat de Consument niet redelijkerwijs kan worden verwacht de Overeenkomst in stand te houden. In dat geval is de Consument gerechtigd om de bestelling te annuleren of de Overeenkomst te ontbinden voor zover dat nodig is.

5. Bij ontbinding overeenkomstig de vorige paragraaf zal DriveWorks het bedrag dat de Consument heeft betaald zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding, terugbetalen.

6. Eigendom van geleverde Producten gaat pas over als de Consument al hetgeen verschuldigd is aan DriveWorks op basis van enige Overeenkomst heeft betaald.

7. Het risico van schade en/of verlies van Producten rust bij DriveWorks tot het moment van levering aan de Consument.

8. DriveWorks verzendt alle bestellingen (DAP) Delivered at Place. Dit betekent dat de Consument verantwoordelijk is voor de invoerafhandeling en eventuele toepasselijke lokale belastingen of invoerrechten.

9. DriveWorks is gerechtigd om derden in te schakelen bij de nakoming van haar verplichtingen uit de Overeenkomst.

Artikel 10- Betaling

1. Tenzij anders overeengekomen, moeten de bedragen die verschuldigd zijn door de consument worden betaald aan DriveWorks vóór de vermelde deadline en in overeenstemming met de betalingsmethode die op de website wordt aangegeven. Als de consument niet aan deze voorwaarden voldoet, kan de consument geen rechten ontlenen aan zijn bestelling. DriveWorks is vrij om elke betaalmethode van zijn keuze aan te bieden en kan deze methoden op elk moment wijzigen.

2. De consument heeft de plicht om DriveWorks onmiddellijk op de hoogte te stellen van onjuistheden in de verstrekte of vermelde betalingsgegevens. 

3. Als de consument in gebreke blijft met een betaling, is DriveWorks gerechtigd om de uitvoering van de desbetreffende overeenkomst en alle daarmee verband houdende overeenkomsten op te schorten of te ontbinden.

4. In samenwerking met Klarna Bank AB (publ), Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden, kan DriveWorks de mogelijkheid bieden om achteraf te betalen. In dat geval dient de betaling aan Klarna te worden gedaan. Algemene informatie over Klarna en de gebruiksvoorwaarden zijn te vinden op klarna.com. Persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming en in overeenstemming met de informatie in het privacybeleid van Klarna.

Artikel 11- Klachtenprocedure

1. Als de consument klachten heeft met betrekking tot een product en/of andere aspecten van de diensten van DriveWorks, kan hij een klacht indienen per telefoon of per e-mail. Zie de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.

2. DriveWorks zal zo snel mogelijk reageren op de klacht, en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vereist, zal DriveWorks binnen de periode van 14 dagen reageren met een ontvangstbevestiging en een indicatie wanneer de consument een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten.

3. indicatie wanneer de consument een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten. Als de consument een natuurlijk persoon is die niet handelt in zijn of haar professionele of commerciële hoedanigheid, kan hij of zij een klacht indienen via het Europese platform voor online geschillenbeslechting, beschikbaar op: http://ec.europa.eu/odr/.

Artikel 12- Persoonsgegevens

DriveWorks zal de persoonlijke gegevens van de consument verwerken in overeenstemming met haar privacyverklaring, die te vinden is onder "Privacybeleid" op de website.

Artikel 13- Diversen

1. Indien DriveWorks afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden toestaat, al dan niet stilzwijgend, voor een korte of langere periode, heeft dit geen invloed op haar recht om onmiddellijke en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De consument kan nooit enig recht doen gelden op grond van het feit dat DriveWorks deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.

2. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling of een gedeelte daarvan opgenomen in de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst, heeft geen invloed op de geldigheid van de Algemene Voorwaarden of de Overeenkomst als geheel. In dat geval heeft DriveWorks het recht om een dergelijke bepaling te vervangen door een bepaling die de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

3. DriveWorks is bevoegd om derden in te schakelen bij de uitvoering van de bestelling(en).

Artikel 14- Toepasselijk recht & bevoegde rechter

1. Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen, overeenkomsten en deze Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2. Voor zover niet anders bepaald door dwingend recht, zullen alle geschillen voortvloeiend uit de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in Groningen.

Contact gegevens

Vragen, klachten of opmerkingen kunnen schriftelijk of per e-mail worden gericht aan DriveWorks.

DriveWorks

Pelsterstraat 10 B

9711 KL (Nederland)

Telefoonnummer: +316 81291450 op werkdagen tussen 09.00 en 17.00 uur

E-mailadres: info@castleacrescommerce.nl

Geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer 78009340.

BTW-identificatienummer: NL003272368B95